ACCESS - PARAMA VIDURIO IR RYTŲ EUROPOS NEVYRIAUSYBINĖMS ORGANIZACIJOMS

Siekdamos atitikti politinius Kopenhagos kriterijus, šalys kandidatės turi gerbti teisinės valstybės, žmogaus ir mažumų teisių principus, rūpintis jų įgyvendinimu ir kurti jų palaikymui būtinas sąlygas. Demokratinės valstybės raida neatskiriamai susijusi su atviros pilietinės visuomenės, papildančios vyriausybės veiksmus ir rinkos ekonomiką, raida.

1999 m. Europos Komisijos priimta nauja PHARE ACCESS programa prisideda prie dešimties Vidurio ir Rytų Europos valstybių nevyriausybinių organizacijų (NVO) plėtros socialinėje srityje. Per ją finansuojami bendradarbiavimo tarp Rytų šalių ir Europos Sąjungos arba tik tarp Rytų šalių nevyriausybinių organizacijų veiksmai. Programa taip pat leis remti vienos NVO iš šalies kandidatės pristatytą projektą.

Programos tikslas – stiprinti pilietinę visuomenę ir rengtis dešimties Vidurio ir Rytų Europos šalių kandidačių narystei ES. Svarbiausi ACCESS tikslai yra šie:

  • skatinti Bendrijos acquis įgyvendinimą tose srityse, kuriose vyriausybės nesireiškia visai arba tik papildo pilietinės visuomenės sektoriaus (dar vadinamo trečiuoju sektoriumi) veiklą ir stiprinti VRE šalių gyventojų informuotumą acquis nuostatų atžvilgiu ir palankumą joms;
  • skatinti įsitraukti ir dalyvauti asmenis ar grupes, kuriems reformų laikais gresia ekonominis, socialinis ar politinis atstumtumas.

Programa ACCESS (2000-2002) pakeitė senąsias programas PHARE LIEN ir PHARE PARTENARIAT, galiojusias 1993 -1999 metais.

VEIKLOS BŪDAI

Programa skirta remti šių sričių NVO projektus:

  • aplinkos apsaugos;
  • socialinės-ekonominės plėtros;
  • socialinės plėtros.

Siekiant atsižvelgti į specifinius vietinius kiekvienos paramą gaunančios šalies poreikius, prioritetai nustatyti kiekvienai šaliai atskirai. Taigi Bendrijos paramą galės gauti tik keli sektoriai, priklausomai nuo kiekvienos šalies situacijos. Prioritetai galės būti nustatyti kai kuriuose sektorių padaliniuose. Programa ACCESS skirta iš dalies finansuoti (kofinansuoti) dviejų tipų projektus:

  • tarptautinius makroprojektus.
  • vietinius mikroprojektus.

Kita vertus, programoje ACCESS numatyta finansinė parama, skatinanti šalių kandidačių NVO dalyvavimą susitikimuose ir jungimąsi į europinius tinklus. Ši parama daugiausia skiriama dengti kelionės ir viešnagės kaštus, susijusius su dalyvavimu susitikimuose, organizuojamuose tokių struktūrų kaip Europos NVO platforma iniciatyva.

PARAMOS GAVĖJAI

Bendrijos paramą gauna tik nevyriausybinės ir nepelno organizacijos.

DALYVAVIMO SĄLYGOS

Pagal ACCESS programą yra remiamos šalys kandidatės: Bulgarija, Čekija, Estija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Vengrija.

Makroprojektai turi būti pristatyti bendradarbiaujant organizacijoms iš mažiausiai dviejų valstybių. Pagrindinis pareiškėjas turi būti įsikūręs vienoje iš šalių kandidačių. Partneriai turi būti įsikūrę mažiausiai vienoje kitoje šalyje kandidatėje arba vienoje Europos Sąjungos valstybėje. Vietos ir teritorinės valdžios institucijos gali būti įtrauktos į projektą kaip partnerės.

Mikroprojektus gali pristatyti viena organizacija, įsikūrusi šalyje kandidatėje.

ATRANKOS TVARKA

Programą administruoja Europos Komisijos delegacijos, esančios šalyse kandidatėse. Kiekviena delegacija skelbia vieną ar kelis paraiškų konkursus. Projektui vadovaujanti organizacija teikia projekto siūlymą savo šalies Europos Komisijos delegacijai. Tada kiekviena delegacija projektus vertina, vykdo jų atranką, techninę ir finansinę priežiūrą.

FINANSAI

Bendras biudžetas

20 milijonų eurų (projektų kofinansavimui ir programos administravimui).

Biudžetas pagal šalis

Biudžeto, skirto projektų kofinansavimui, paskirstymas pagal šalis yra toks:

Bulgarija 1 900 000 eurų

Čekija 1 585 000 eurų

Estija 850 000 eurų

Latvija 1 060 000 eurų

Lenkija 5 575 000 eurų

Lietuva 1 230 000 eurų

Rumunija 4 105 000 eurų

Slovakija 850 000 eurų

Slovėnija 325 000 eurų

Vengrija 1 585 000 eurų

Didžiausia pagal ACCESS kofinansuojamų makroprojektų suma – 200 000 eurų, o mikroprojektų – 50 000 eurų.

LIETUVOJE

Memorandumas tarp Lietuvos Respublikos ir ES Komisijos dėl ACCSESS programos įgyvendinimo buvo pasirašytas 2000 m. gruodžio 22 d. Bendras šios programos biudžetas sudaro 20 mln. eurų. Lietuvai skirta - 1,23 mln. eurų.

ACCESS programa - tai institucijų stiprinimo programa. Jos tikslas - teikti techninę ir finansinę pagalbą nevyriausybinėms ir ne pelno organizacijoms:

· įgyvendinant Bendrijos acquis aplinkos apsaugos ir socialinio ekonominio sektoriaus vystymo srityse (skatinti darbuotojų teisių apsaugą ir socialinį dialogą, stiprinti vartotojų teisių apsaugą, t.t.);

· socialiniame sektoriuje (skatinti socialinę reintegraciją, nuolatinę sveikatos ir socialinę paramą tam tikroms socialinėms grupėms (mažumoms, neįgaliesiems, senyvo amžiaus žmonėms, benamiams, gatvės vaikams ir našlaičiams, neraštingiems, bedarbiams, AIDS sergantiems ir t.t.)

ACCESS programos įgyvendinimas yra decentralizuotas. Jos vykdymui ir kasdieniam administravimui pasirašyta sutartis su Nevyriausybinių organizacijų ir paramos centru (NIPC). NIPC yra atskaitingas ACCESS programos priežiūros komitetui, kuris buvo įsteigtas 2001 m. birželio 6 d. Komitetą sudaro EK delegacijos Lietuvoje, Užsienio reikalų, Socialinės apsaugos ir darbo, Finansų, Ūkio, Aplinkos ministerijų, Vartotojų teisių gynimo tarybos, Nacionalinės regioninės plėtros agentūros, Savivaldybių asociacijos, CFKA (Centrinės finansų ir kontraktų agentūros) atstovai. Informacija iš tinklapio www.esparama.lt

Bendra Lietuvai skirtos paramos suma 2002 metų konkursui yra 1 182 270 eurų. Iš jų makroprojektams skirta iš viso 700 000 eurų; bendradarbiavimo fondui — 25 270 eurų.

Minimalus Europos Sąjungos indėlis į bendrą makroprojekto biudžetą gali būti 40 000 eurų, maksimalus - 80 000 eurų. Maksimali Bendradarbiavimo fondo paramos suma gali būti 4 000 eurų. Tikimasi, kad Makroprojektų programos ir Bendradarbiavimo fondo parama bus skirta 10-15 projektų.

ACCESS programoje gali dalyvauti nevyriausybinės ne pelno organizacijos, iš tikrųjų nepriklausomos, turinčios juridinį statusą ir nenurodytos kaip išimtis. Lietuvos vietos ir rajono valdžios institucijos (pvz., savivaldybės, miestų tarybos, rajonų tarybos) ir Lietuvos ne pelno organizacijos, kurių vieninteliai steigėjai yra valdžios institucijos (pvz., savivaldybė, apskrities administracija ir šalies valdžios įstaigos), gali dalyvauti kaip projekto partnerės ir (arba) prisidėti lėšomis, tačiau negali būti pagrindinės paraiškų teikėjos.

Išsamią informaciją apie šį konkursą galima rasti 2000 m. ACCESS programos gairėse, kurios yra pateiktos interneto svetainėje adresu http://www.ACCESS2000.lt arba Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centre (žr.žemiau)

PAVYZDŽIAI

1999 m. ACCESS konkurse dalyvavo ir buvo paremti šie makroprojektai:

Vietinių NVO iniciatyva, kuriant subalansuotos plėtros ir vietinės paramos tinklą Pamaryje

Pagrindinis pareiškėjas – Rusnės gamtos fondas, partneriai – Rusnės kaimo turizmo draugija, Kintų buriavimo mėgėjų klubas. PHARE skirta suma – 47 200 eurų.

Asmenybės vystymas – mokymai žmonėms su negalia ir apie žmones su negalia

Pagrindinis pareiškėjas – Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“. PHARE skirta suma – 54 000 eurų.

Tarp anksčiau kofinansuotų projektų pagal LIEN ar PARTNERSHIP programas galime paminėti šiuos:

Budapešto centro atnaujinimo pradžia

Šis projektas yra vietos ir regionų plėtros dalis. Projektui vadovauja Prancūzijos Nekilnojamo turto restauravimo asociacija; jos partneris – Miesto urbanistinės reabilitacijos centras (Vengrija). Projekto tikslas – pradėti veržlų istorinės Budapešto dalies atnaujinimą, siekiant išvengti gyventojų traukimosi į miesto pakraščius.

Metelkovos miesto kultūros centro prevencija ir apsauga

Šiam socialiniam-kultūriniam projektui vadovauja slovėnų asociacija Association for preventive and voluntary work, o jos partneris yra prancūzų Association de la prévention du site de La Vilette . Projekto tikslas – parengti dirvą kultūros centro plėtrai suvienijant skirtingus veikėjus, kaimyninę savivaldybę, ekspertus ir sprendimų priėmėjus.

Naudingi adresai:

Europos Komisijoje

European Commission
DG for Enlargement
Unit “PHARE”
200 rue de la Loi
B – 1049 Brussels
Belgium / Belgija
Tel.: + 32 2 299 20 55
Faks.: + 32 2 299 17 00
El. paštas: elarg.info@cec.eu.int

http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare/programmes/
http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare/programmes/multi-bene/access.htm

PHARE ir TACIS informacijos centras
PHARE–TACIS Information Centre
19 rue Montoyer
B–1000 Brussels
Belgium / Belgija
Tel.: + 32 2 545 90 10
Faks.: + 32 2 545 90 11
El. paštas: phare-tacis@cec.eu.int
http://europa.eu.int/comm/enlargement/contacts/info_centre.htm

Lietuvoje

Europos Komisijos delegacija Lietuvoje
Naugarduko g. 10
LT-2001 Vilnius
Tel.: +370 5 231 31 91
Faks.: +370 5 231 31 92
El. paštas: delegation-lithuania@cec.eu.int
http://www.eudel.lt

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras
A. Jakšto g. 9-309
LT-2001 Vilnius
Tel./ faks.: +370 5 212 60 45, 261 87 82, 261 88 74
El. paštas: juratamo@delfi.lt arba vytene@nisc.lt
http://www.nisc.lt/skelbimai.php

Daug informacijos - 2000 m. ACCESS tinklapyje:
http://www.access2000.lt/makroprojektai.html