PHARE yra pagrindinis finansinio ir techninio Europos Sąjungos bendradarbiavimo su Vidurio ir Rytų Europos valstybėmis (VRE) instrumentas, 1989 m. įsteigta programa ūkio reformoms ir pereinamojo laikotarpio procesams Lenkijoje ir Vengrijoje remti. PHARE programa pamažu buvo išplėsta į kitas regiono šalis. Pirmuoju pereinamuoju laikotarpiu didžioji per PHARE programą teikiamos paramos dalis buvo skiriama patirties diegimui, techninei pagalbai ir, esant reikalui, humanitarinei pagalbai. Atsižvelgiant į spartėjantį plėtros procesą ir įvairiose srityse pasiektą pažangą, PHARE misijos buvo pritaikytos kiekvienos valstybės partnerės prioritetams ir poreikiams. Techninės pagalbos poreikiai santykinai sumažėjo, tačiau padidėjo paramos investicijoms paklausa, ypač infrastruktūros (energijos, transporto, telekomunikacijų), aplinkosaugos, branduolinio saugumo ir žemės ūkio srityse. Taigi PHARE programa buvo perorientuota remti šalių kandidačių pasirengimą tapti ES narėmis, atsižvelgiant į Kopenhagos kriterijus: demokratijos nuostatų stabilumą, žmogaus teisių gerbimą, mažumų apsaugą, konkurencingą ekonomiką ES rinkoje. PHARE virto pagrindiniu šių šalių pasirengimo ES narystei instrumentu.

VEIKLOS BŪDAI

Kiekvienai šaliai kandidatei Komisija nustatė stojimo partnerysčių (SP) prioritetus, tarpinius tikslus, taip pat finansinius išteklius šiems prioritetams įgyvendinti. Stojimo partnerystės, kartu su Nacionalinėmis acquis priėmimo programomis (NAPP), sudaro pagrindinius PHARE programavimo įrankius. Dauguma programų yra nacionalinės, tačiau PHARE gali apimti ir pasienio regionų, daugiašalius arba specifinius projektus, pagal kuriuos remiamos kitos bendradarbiavimo sritys.

Programa pasienio bendradarbiavimui (ypač abipus dabartinių išorinių Europos Sąjungos sienų, taip pat abipus sienų tarp Vidurio ir Rytų Europos kaimyninių šalių) labai prisideda prie ekonominės šių šalių plėtros, prie jų ekonomikos lygio kilstelėjimo iki Europos Sąjungos lygio ir prie kuo tinkamesnio šalių kandidačių pasirengimo dalyvauti programoje Interreg (žr. skyrių Interreg ). Siekiant skatinti nedidelius bendrus pasienio regionų vietos veikėjų projektus, ypač kultūrinius mainus , kiekviename atitinkamame regione gali būti sukurtas atskiras fondas ( žr. toliau – Phare Mažųjų projektų fondas ) .

Daugiašalės programos buvo pradėtos įgyvendinti 1991 m. Jos skirtos narystės ES siekiančioms valstybėms — Lietuvai, Latvijai, Estijai, Bulgarijai, Čekijai, Vengrijai, Rumunijai, Slovakijai ir Slovėnijai. Pagrindinis programų tikslas — padėti šioms valstybėms pasirengti narystei ES bei išpildyti narystei keliamus reikalavimus. Šios programos daugiausiai yra įgyvendinamos pagal centralizuoto įgyvendinimo principus t.y. jos yra vykdomos visose šalyse kandidatėse bendrai, jas koordinuoja Europos Komisija. Decentralizuotas programas (pvz. ACCESS) arba decentralizuotas kai kurių programų (pvz. Horizontalios Bendrijos paramos atominės saugos srityje programos) dalis koordinuoja Nacionalinis pagalbos koordinatorius (Lietuvoje — Finansų ministerija).

Iš daugiašalių PHARE programų galime paminėti šias:

 • ACCESS – programa Rytų šalių kandidačių NVO remti (žr. toliau);
 • Programa mikroprojektams dotuoti (žr. toliau);
 • ACE, skatinanti bendradarbiavimą ekonomikos mokslų srityje įgyvendinant patirties ir ekspertizių mainus tarp Europos Sąjungos šalių partnerių ekonomistų;
 • Aplinkosaugos programa, skatinanti dialogą tarptautiniu, nacionaliniu ir vietos lygiais apie šalyse partnerėse įgyvendinamą aplinkosaugos politiką;
 • Programa, remianti komercinę veiklą, padedančią verslo organizacijoms rengtis šalies stojimui į ES;
 • CONSENSUS III, padedanti įgyvendinti Bendrijos acquis socialinės apsaugos srityje;
 • Informacijos programa, kurios tikslas – palaikyti ryšį ir informuoti apie stojimo į Europos Sąjungą politikos mechanizmus ir tikslus;
 • Branduolinės saugos programa, kuria siekiama gerinti branduolinę saugą šalyse partnerėse.
 • PHARE vertinimo programa, sustiprinanti programos PHARE veiksmingumą, nuolat įgyvendinant įvairių partnerių mainus; padeda Europos Komisijai apmąstyti PHARE programą;
 • Programa, skatinanti rengti projektus, padedanti šalims partnerėms debiutuoti ir įgyvendinti investicijų projektus;
 • Programa „Teisingumas ir vidaus reikalai 1999“, kuria siekiama padėti šalims partnerėms perkelti ir pritaikyti acquis bei vykdyti teisines reformas;
 • Ypatingos pagalbos programa kai kurioms VRE šalims, remianti ekspertų susitikimus ir mokymą, susijusius su rengimosi stoti strategija, nefinansuojama pagal kitas programas;
 • Techninės ir administracinės paramos programa (TAP) garantuoja PHARE programų veiksmingumą, tai vyksta, pvz., identifikuojant, rengiant, valdant, prižiūrint programas ir projektus bei vykdant jų auditą ir kontrolę.

Naujos 2000-2006 metų programos PHARE kryptys rodo dvi plačias veiklos sritis. Tai – institucijų gebėjimų stiprinimas (institution building) – parama daugiausia valdžios institucijoms, ir parama investicijoms , kurios tikslas – teikti techninę pagalbą dviems prioritetiniams sektoriams: viena vertus, pritaikant Bendrijos normas ir patirtį, kita vertus, remiant ekonominę ir socialinę plėtrą.

Institucijų stiprinimas (institution building)

Institucinių gebėjimų stiprinimo tikslas – padėti šalių kandidačių institucijoms ir organizacijoms įgyti gebėjimų, kurie bus reikalingi tapus Bendrijos nariais.

 • „Giminystė“ (Twinning)

Svarbiausias įrankis institucijoms stiprinti yra „giminystė“, kurios esmę sudaro Europos Sąjungos specialistų siuntimas dirbti šalyse partnerėse. Giminystės projektus įgyvendina valstybinės valdžios institucijos ar jų patvirtintos organizacijos, kurios nedalyvauja viešuosiuose konkursuose komercijos srityje.

 • Šalių kandidačių dalyvavimas Bendrijos programose

Taip pat įgyvendinami specifiniai veiksmai, įtraukiantys šalis kandidates į Bendrijos programas ir agentūras, bei imamasi priemonių veikti pilietinę visuomenę, kad būtų išsaugomas ir plėtojamas demokratinis procesas.

Parama investicijoms

Šios paramos tikslas – pritraukti investicijas, reikalingas priderinti šalių-partnerių pramonę ir pagrindines infrastruktūras prie Bendrijos normų. Ši PHARE parama skiriama keturiems pagrindiniams tikslams:

 • prisiderinti prie Bendrijos normų ir standartų;
 • įgyvendinti Bendrijos politikai artimą regionų, socialinę ir kaimo politiką;
 • vykdyti stambius infrastruktūros, ypač transporto ir aplinkos apsaugos, projektus;
 • remti SVĮ.

PARAMOS GAVĖJAI

Visi fiziniai ir juridiniai asmenys (nacionaliniai institutai, federacijos, NVO, konsultantai, tarptautinės bendrovės ir organizacijos ir t. t.) gali dalyvauti pagal PHARE programą finansuojamuose projektuose kaip prekių, darbo jėgos ar paslaugų tiekėjai.

DALYVAVIMO SĄLYGOS

Pagal PHARE programą remiami Europos Sąjungos valstybių narių veikėjai. Pagal šią programą yra remiamos šios VRE valstybės: Bulgarija, Čekija, Estija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Vengrija. Albanija, Bosnija, buvusi Jugoslavijos respublika Makedonija ir Kroatija gauna paramą pagal specialiai joms sudarytą pagalbos programą.

Paramos gavėjai privalo būti registruoti vienoje Europos Sąjungos šalyje arba vienoje iš PHARE programos remiamų VRE šalių; jie turi būti ten pat įsikūrę ir ten pat plėtoti savo veiklą.

Galimi partneriai privalo būti įsikūrę veiklos šalyje ilgą laiką.

ATRANKOS TVARKA

Nacionalinių programų vykdymas yra decentralizuotas, jį koordinuoja šalys kandidatės, o vadovauja Komisija per savo delegacijas. Potencialūs sutarčių sudarytojai gali kreiptis į Komisijos delegacijas šalyse partnerėse ir įsteigtas agentūras.

Visiems projektams skelbiami viešieji konkursai. Atranką lemia siūlomos veiklos pobūdis. Skiriami trys veiklos tipai:

 • PHARE programos projektams vykdyti būtinų reikmenų (įrangos ir medžiagos) įsigijimas: viešieji konkursai, skelbiami “Europos Bendrijų Oficialiajame leidinyje“ (OL) ir oficialiame atitinkamos šalies partnerės leidinyje (Lietuvoje —“Valstybės žiniose”);
 • tarnybinės sutartys (studijos, konsultacijos, mokymas, patirtis) sudaromos per ribotos apimties konkursus, kuriuose dalyvauti kviečiamas apibrėžtas bendrovių skaičius. Šios bendrovės atrenkamos iš anksto, tada kai jos atsiliepia į OL skelbtą kvietimą;
 • darbų rinkos, susijusios su darbų vykdymu, įskaitant stambiąsias statybas, viešosios paskirties paslaugų ir kitus civilinės inžinerijos projektus. PHARE parama padengia dalį vietinių viešųjų darbų kaštų, kurie kitą finansavimo dalį gauna iš nacionalinių arba tarptautinių institucijų. Sutarčių sudarytojai kviečiami atsiliepti į viešųjų konkursų skelbimus, kaip ir reikmenų įsigijimo atveju.

FINANSAI

Bendras biudžetas

Nuo 2000 m. PHARE programos finansavimas sudaro 1,56 milijardo eurų per metus.

Veiksmų biudžetai

30% PHARE programos biudžeto skiriama šalių kandidačių administraciniams ir instituciniams gebėjimams stiprinti.

70% PHARE biudžeto skiriama investicijoms finansuoti.

PROGRAMOS VYKDYMAS

Šalyse kandidatėse pamažu pereinama prie decentralizuotos PHARE programos įgyvendinimo sistemos, kurios esmė – perduoti projektų valdymą (kvietimus teikti siūlymus, sutarčių sudarymą ir išmokas) šalių partnerių valdžios institucijoms, vadovaujant Europos Komisijai. Viena iš šios decentralizacijos priežasčių yra tai, kad Komisijos būstinė Briuselyje nėra geriausia vieta su programa PHARE susijusiems ryšiams užmegzti ir informacijai gauti. Potencialūs sutarčių sudarytojai nuo šiol savo ryšininkais privalo laikyti delegacijas, vykdymo agentūras bei centrinius finansavimo ir sutarčių sudarymo padalinius.

Programai PHARE įgyvendinti kiekviena šalis turi savo nacionalinį fondą, valdantį gaunamą paramą. Paprastai jis pavaldus Finansų ministerijai ir jam vadovauja nacionalinis organizatorius (NAO). Programai vykdyti kiekvienoje šalyje veikia tam tikras vykdymo agentūrų (VA) skaičius. Jos valdo vietos projektų rengimą, jų atranką, priežiūrą ir vykdymą.

Pagrindiniai PHARE partnerysčių veikėjai yra šie:

 • nacionalinis paramos koordinatorius (NPK), įgaliotas palaikyti glaudų ryšį tarp stojimo proceso ir PHARE paramos panaudojimo. Jis, kartu su NAO ir kompetentingomis ministerijomis bei derinant su Komisija, taip pat atsakingas už programavimą;
 • nacionalinis organizatorius (NAO), skiriamas kiekvienos šalies partnerės vyriausybės. Jis vadovauja nacionaliniam fondui ir atsako už visų PHARE lėšų finansinį valdymą;
 • programos organizatorius (PAO), vadovaujantis kiekvienai vykdymo agentūrai. Jis atsako už gerą programos, kurios įgyvendinimas priklauso jo agentūrai, finansų valdymą.

TEISINIAI PAGRINDAI

1989 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (CEE) Nr. 3906/89 dėl ekonominės pagalbos Vengrijos Respublikai ir Lenkijos Liaudies Respublikai (PHARE) – 1989 m. gruodžio 23 d. OL L 375/11.

1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentas (CE) Nr. 1266/1999 dėl pagalbos šalims kandidatėms, reikalingos įgyvendinti pasirengimo stoti strategiją, koordinavimo, keičiant reglamentą (CEE) Nr. 3906/89 – 1999 m. birželio 26 d. OL L 131/68.

PAVYZDŽIAI

Lietuvoje pagal giminystės ( Twinning ) programą 2001 m. buvo pradėtas įgyvendinti projektas, kurio tikslas – audiovizualinės politikos įgyvendinimas ir įtvirtinimas. Tai prancūzų partnerių ir Radijo ir televizijos komisijos projektas. Pagal jį atlikta teisinė Lietuvos garso ir vaizdo sferos analizė (įvertintas Visuomenės informavimo įstatymas) siekiant patikrinti, ar šis įstatymas atitinka ES teisines nuostatas. Taip pat atnaujinamas Žurnalistų etikos kodeksas, bus įsteigtas monitoringo kambarys, sudarytas garso ir vaizdo sferos politikos strateginis planas.

Projekto biudžetas – 490 426 eurai.

Naudojant PHARE paramą Bulgarijoje buvo įgyvendinta nemažai kultūros projektų, iš kurių galime paminėti šiuos:

 • Europos ir Bulgarijos kultūros ir knygų centro steigimas;
 • meno vadybininkų ir administratorių mokymas;
 • meno plėtros fondas;
 • techninė ir programinė įranga Kultūros ministerijai ir jos globojamoms asociacijoms.

PHARE sudarė sąlygas finansuoti kalbos mokymo programą Estijoje , kad būtų natūralizuoti ir įtraukti į estiškąją visuomenę rusakalbiai gyventojai bei skatinamas dviejų skirtingų etninių grupių tarpusavio palankumas. Šio 1998 m. pradėto projekto tikslas – prisidėti prie estiškai nekalbančių vaikų ir suaugusiųjų mokymo, rengti mokytojus ir leisti didaktines priemones.

LIETUVOJE

1991-2000 metais pagal PHARE programą Lietuvai skirta per 380 mln. eurų. 2001 m. — 48,5 mln. eurų. Vėliau kiekvienais metais iki Lietuvos narystės ES numatoma skirti apie 40 mln. eurų.

Nacionalinei PHARE programai tenka apie 80 proc. PHARE programos kasmetinių lėšų. Programos tikslas – padėti Lietuvai pasirengti narystei ES. Todėl remiami tik tie institucijų plėtros projektai, kurie užsibrėžia užpildyti spragas, išryškėjusias strateginiuose integracijos dokumentuose (Stojimo partnerystėje, Nacionalinėje acquis priėmimo programoje, Europos Komisijos ataskaitose apie Lietuvos pažangą), bei ekonominės ir socialinės sanglaudos projektai, kurie yra skirti ekonominiams ir socialiniams skirtumams tarp šalies regionų mažinti (pastarosios dalies programavimas grindžiamas Nacionaliniu plėtros planu).

Programą koordinuoja Nacionalinis paramos koordinatorius, o pagalbos koordinavimo sekretoriato darbą atlieka Finansų ministerijos Finansinės paramos departamentas ( www.finmin.lt , www.esparama.lt).

Programavimas (prioritetinių sričių nustatymas, projektų rengimas bei derinimas) vyksta kasmet. Tai dialogas tarp Lietuvos ir Europos Sąjungos, kuriame iš Lietuvos pusės, be Nacionalinio paramos koordinatoriaus, dalyvauja ministerijos ir kitos centrinės bei regioninės valdžios institucijos, teikiančios projektus, bei Europos komitetas prie LR Vyriausybės, o iš ES pusės – Europos Komisija ir jos delegacija Lietuvoje.

Programą įgyvendinančioji agentūra, atsakinga už projektų, vykdomų pagal PHARE programas, konkursų procedūras, rangovų parinkimą, sutarčių pasirašymą bei projektų valdymą, yra Centrinė finansų ir kontraktų agentūra ( www.cfcu.lt ).

Pagal „Integracijos žinias“ / 2001 m. Nr. 8-9

Naudingi adresai:

Europos Komisijoje

European Commission
DG for Enlargement
Unit “PHARE”
200 rue de la Loi
B – 1049 Brussels
Belgium / Belgija
Tel.: + 32 2 299 20 55
Faks.: + 32 2 299 17 00
El. paštas: elarg.info@cec.eu.int

http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare/programmes/
http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_en.htm

PHARE ir TACIS informacijos centras
PHARE–TACIS Information Centre
19 rue Montoyer
B–1000 Brussels
Belgium / Belgija
Tel.: + 32 2 545 90 10
Faks.: + 32 2 545 90 11
El. paštas: phare-tacis@cec.eu.int

http://europa.eu.int/comm/enlargement/contacts/info_centre.htm

PHARE and TACIS Central Consultancy Register
PHARE ir TACIS centrinis konsultacijų registras
B–28 6/84
200 rue de la Loi
B–Brussels
Belgium / Belgija
Tel.: + 32 2 295 60 74, 295 72 69
Faks.: + 32 2 299 54 31
El. paštas: register-scr@cec.eu.int

http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/ccrfibu/index_en.htm

Lietuvoje:

Finansų ministerija
Finansinės paramos departamentas
J. Tumo-Vaižganto g. 8a/2
LT-2600 Vilnius
Tel. +370 5 239 02 42, 239 02 68
Faks.: +370 5 212 74 24
http://www.finmin.lt , http://www.esparama.lt

Centrinė finansų ir kontraktų agentūra (CFKA)
J. Tumo-Vaižganto g. 8a/2
LT-2600 Vilnius
Tel.: +370 5 212 66 21
Faks.: +370 5 212 53 35
El. paštas: info@cfcu.lt
http://www.cfcu.lt

Europos Komisijos Delegacija Lietuvoje
Naugarduko g. 10
LT-2001 Vilnius
Tel.: +370 5 231 31 91
Faks.: +370 5 231 31 92
El. paštas: delegation-lithuania@cec.eu.int
http://www.eudel.lt

Nacionalinė regionų plėtros agentūra
Lukiškių 5 – 502,
LT-2005 Vilnius
Tel. (faks.): +370 5 233 41 51
El. paštas: nrda@nrda.lt
http://www.nrda.lt

Konsultavimo ir mokymo paslaugas teikia:
Žmonių išteklių plėtros paramos fondas
Geležinio Vilko g. 12,
LT – 2600 Vilnius
Tel.: +370 5 264 93 40
Faks.: +370 5 260 82 81
El. paštas: info@phare.lt
http://www.phare.lt/

Daug naudingos informacijos lietuvių ir anglų kalbomis rasite tinklapyje:

http://www.phare-programming.