VIDURIO IR RYTŲ EUROPOS ŠALIŲ MIKROPROJEKTŲ PROGRAMA

Pagal šią programą remiami projektai, vykdomi PHARE šalyse partnerėse, kurie, nors nedalyvauja PHARE nacionalinėse ir tarptautinėse programose, tačiau prisideda prie PHARE programos eigos, pvz., spartina glaudesnį Europos šalių bendradarbiavimą ir gerina informacijos apie plėtrą sklaidą šiose šalyse. Mikroprojektų programa skatina įvairius veiksmus, reikalingus pasirengimo ES narystei procesui, papildančius PHARE programą ir padedančius skirtingiems veikėjams rengtis stojimui. Šie veiksmai yra ribotos apimties, tačiau naudingi.

Programos tikslai:

  • supažindinti šių šalių gyventojus su Europos integracijos klausimais;
  • tiesiogiai prisidėti spartinant šalies integraciją į ES;
  • stiprinti Europos Sąjungos idėją remiamose šalyse.

VEIKLOS BŪDAI

Programa skirta remti šiuos projektus:

1. Šalių partnerių valdininkų stažuočių programa

Institucijų stiprinimo, integracijos ir teisinių sistemų suartinimo programa finansuoja valdininkų stažuotes, kurių trukmė neviršija šešių mėnesių, Europos Komisijoje. Ši stažuočių programa galės būti išplėsta ir į kitas Europos Sąjungos institucijas. Ji veikia dviejų metinių rotacijų, į kurias patenka ne daugiau kaip 50 valdininkų stažuotojų, pagrindu. Stažuočių biudžetas patikėtas Europos Komisijos Generaliniam sekretoriatui.

2. Instrumentas mikroprojektams remti

Projektai, kurie gali būti remiami naudojantis šiuo instrumentu, yra susiję su platesne PHARE programos veikla. Šie projektai turi papildyti PHARE programą, būti glaudžiai susiję su stojimo partnerysčių prioritetinėmis sritimis, prisidėti prie pagrindinių PHARE projektų arba būti jų tąsa. Pristatant projektus turi būti aiškiai įrodyta, kad jais siekiama supažindinti atitinkamų šalių gyventojus su Europos integracija, tiesiogiai prisidėti prie remiamos šalies glaudesnės integracijos į ES ir stiprinti Europos Sąjungos idėją šalyje partnerėje.

DALYVAVIMO SĄLYGOS

Ši programa skirta finansuoti visus veiksmus, susijusius su PHARE programos tikslais, ypač atitinkančius pasirengimo narystei strategiją.

PARAMOS GAVĖJAI

PHARE šalių institucijos, socialiniai-ekonominiai, politikos ir kultūros veikėjai (tarptautinės organizacijos, profesionalios organizacijos, prekybos rūmai, vietos savivaldybės, universitetai ir t. t.)

ATRANKOS TVARKA

Programą vykdo Europos Komisija. Stažuočių programą valdo Komisijos centrinės tarnybos Briuselyje. Valdininkus, kurie dalyvaus stažuočių programoje, atrenka šalys partnerės. Naudoti pagalbos mikroprogramoms instrumentą patikėta Komisijai, ji centralizuotu būdu tvarko paraiškas, gautas iš įvairių šalių. Nacionaliniu lygiu teikiamus projektus, skirtus tenkinti šalių partnerių vietos poreikius, tiesiogiai nagrinėja Komisijos delegacijos PHARE šalyse.

FINANSAI

Bendras biudžetas

2000-2006 metų bendras Bendrijos paramos biudžetas, finansuojant pagal biudžeto eilutę B7-500, sudaro 4 milijonus eurų.

Veiksmų biudžetai

Biudžeto paskirstymas yra toks:

  • stažuočių programai – 600 000 eurų;
  • parama mikroprojektams (daugiašaliams projektams) – 800 000 eurų;
  • parama mikroprojektams (nacionaliniams ir vietos projektams) – 2 600 000 eurų.

Programos PHARE parama mikroprojektams negali viršyti 50 000 eurų; ji gali dengti tik iki 80% PHARE šalių išlaidų.

LIETUVOJE

Lietuvai mikrojektams skirta 457 000 eurų.

Minimalus Europos Sąjungos indėlis į bendrą mikroprojekto biudžetą gali būti 5 000 eurų, maksimalus - 30 000 eurų.

Skirta parama sudaro ne daugiau kaip 80 % visos remiamo projekto vertės tuo atveju, jei projekte dalyvauja vienas ar daugiau partnerių iš Europos Bendrijos šalių; jei visi projekto partneriai iš Vidurio ir Rytų Europos šalių, skirta parama sudaro ne daugiau kaip 90 % visos remiamo projekto vertės.

Tikimasi, kad Mikroprojektų programos parama bus skirta 20-30 projektų.

ACCESS programoje gali dalyvauti nevyriausybinės ne pelno organizacijos, iš tikrųjų nepriklausomos, turinčios juridinį statusą ir nenurodytos kaip išimtis. Lietuvos vietos ir rajono valdžios institucijos (pvz., savivaldybės, miestų tarybos, rajonų tarybos) ir Lietuvos ne pelno organizacijos, kurių vieninteliai steigėjai yra valdžios institucijos (pvz., savivaldybė, apskrities administracija ir šalies valdžios įstaigos), gali dalyvauti kaip projekto partnerės ir/arba prisidėti lėšomis, tačiau negali būti pagrindinės paraiškų teikėjos.

Mikroprojektų paraiškas gali pateikti viena Lietuvos organizacija arba kartu su kita (-omis) organizacija (-omis). Pagrindinė paraiškos teikėja turi būti Lietuvos organizacija.

Išsamią informaciją apie šį konkursą galima rasti 2000 m. ACCESS programos gairėse, kurios yra pateiktos interneto svetainėje adresu http://www.access2000.lt

PAVYZDŽIAI

Iš PHARE remiamų mikroprojektų paminėtini šie:

Lietuvoje:

  • Rizikos grupės vaikų socialinė integracija naudojant dailės terapijos metodą. Pagrindinis pareiškėjas – VĮ „Rafaelis“. PHARE parama – 16 500 eurų.
  • Neįgaliųjų meninio ugdymo ir socialinės integracijos spartinimas Alytaus apskrityje. Pagrindinis paraiškėjas – Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“, Alytaus skyrius. PHARE parama – 16 630 eurų.
  • Netradicinių ir alternatyvių veiklų ugdymas Panevėžio apskrities kaimo vietovėse. Pagrindinis paraiškėjas – Panevėžio verslo konsultacinis centras. PHARE parama – 15 821 eurų.

Bulgarijoje:

Balkanų jaunimo teatrų festivalis – Neighbouring Voices , Pietryčių Europos šalių tinklas, propaguojantis kultūrinę Europos integraciją.

Albanijoje:

tarptautinis chorinės muzikos festivalis Albanijoje, dalyvaujant dvylikai Albanijos ir Europos chorų;

  • rengimas ir leidimas pirmojo Albanų kultūros metraščio , pateikiančio svarbiausių žinių apie Albanijos kultūros gyvenimo struktūras, veiklą, operatorius ir kūrėjus.

Naudingi adresai:

Europos Komisijoje

European Commission
DG for Enlargement
Unit “PHARE”
200 rue de la Loi
B – 1049 Brussels
Belgium / Belgija
Tel.: + 32 2 299 20 55
Faks.: + 32 2 299 17 00
El. paštas: elarg.info@cec.eu.int

http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare/programmes/
http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare/programmes/multi-bene/access.htm

PHARE ir TACIS informacijos centras
PHARE–TACIS Information Centre
19 rue Montoyer
B–1000 Brussels
Belgium / Belgija
Tel.: + 32 2 545 90 10
Faks.: + 32 2 545 90 11
El. paštas: phare-tacis@cec.eu.int
http://europa.eu.int/comm/enlargement/contacts/info_centre.htm

Lietuvoje

Europos Komisijos delegacija Lietuvoje
Naugarduko g. 10
LT-2001 Vilnius
Tel.: +370 5 231 31 91
Faks.: +370 5 231 31 92
El. paštas: delegation-lithuania@cec.eu.int
http://www.eudel.lt

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras
A. Jakšto g. 9-309
LT-2001 Vilnius
Tel./ faks.: +370 5 212 60 45, 261 87 82, 261 88 74
El. paštas: juratamo@delfi.lt arba vytene@nisc.lt
http://www.nisc.lt/skelbimai.php

Daug informacijos - 2000 m. ACCESS tinklapyje:
http://www.access2000.lt/mikroprojektai.html